top of page

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר "בית הספר המקוון של ד"ר רינת גולד"
ברוכים הבאים והבאות לאתר "בית הספר המקוון של ד"ר רינת גולד", שבבעלות ד"ר רינת גולד ברחוב בן-גוריון ,49 פתח תקווה, לרבות עובדיה, בעליה, נציגיה, או כל הפועל מטעמה.
האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת רכישה, צפייה והשתתפות בקורסים דיגיטליים באופן מקוון. הגלישה באתר מאובטחת. תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לשני המינים. תנאים והגבלות אלה )”תנאים“( מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר "בית הספר המקוון של ד"ר רינת גולד" שנמצא בכתובת /il.co.ltherapy://https“( האתר“( ובכל תוכן, פונקציונליות ושירותים המוצעים באתר או באמצעותו )ביחד, ”השירותים“(
. בשימוש באתר ובשירותים אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אין להשתמש באתר או בשירותים. עצם השימוש באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין בעלת האתר.


• גישה לאתר ולשירותים
1.1 על ידי שימוש בשירות, אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 18 לפחות, או שהגעת לגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך, ואתה בעל הכשירות המשפטית להיכנס לתנאים אלה. אם אינך בגיל הנדרש או שאין לך את הכשירות המשפטית, אסור לך להשתמש בשירות.
1.2 על מנת לגשת לשירותים ולהשתמש בהם, עליך להירשם ולהצטרף לרשימת הדיוור. בעת ההצטרפות, עליך לספק מידע מדויק, מלא ומעודכן. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלך ולכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך.
1.3 תנאי השימוש באתר חלים על כל כניסה או שימוש באתר, בכל צורה שהיא ובאמצעות כל מכשיר או טכנולוגיה, בכפוף לתנאים אלה, ד"ר רינת גולד מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים לשימושך האישי והלא מסחרי.
1.4 הנך מסכים להשתמש באתר בכפוף לתנאים אלו, למטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות המקובלים במדינת ישראל או בסמכות השיפוט בה אתה נמצא.


• רכישות ותשלומים
2.1 ניתן לרכוש גישה להרצאות או לקורסים בודדים או חבילות קורסים באתר. בעת רכישת הרצאה/קורס דיגיטלי, תוענק לך גישה לתוכן ההרצאה/קורס או הקורסים שרכשת.
2.2 ניתן לבקש זיכוי בכפוף למדיניות הזיכויים המפורטת בהמשך.


• תוכן וקניין רוחני
3.1 האתר והשירותים מכילים סרטונים, הקלטות אודיו, טקסט, גרפיקה, תמונות, תוכנות וחומרים אחרים )יחד, ”תוכן“(. התוכן הוא בבעלות ה של ד"ר רינת גולד או של בעלי הרישיונות שלה והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים.
3.2 בכפוף לתנאים אלה, ד"ר רינת גולד מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול לגשת ולצפות בתוכן אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.
3.3 הגבלות. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור, להשכיר או לנצל תוכן כלשהו ללא הסכמ תה של ד"ר רינת גולד מראש ובכתב.


• אחריות
4.1 האתר והשירותים ניתנים ”כפי שהם“ ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע .לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע או פעילות תקינה או כמצופה.
4.2 ד"ר רינת גולד אינה מתחייבת כי א( השירות יפעל ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן או מיקום מסוימים; ב( כל שגיאה או ליקוי יתוקנו גם אם ידעה עליהם מראש; ג( השירות נקי מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים; או ד( השימוש בשירות יעמוד בדרישות או בציפיות שלך.
4.3 אתה מאשר ומסכים כי ד"ר רינת גולד לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או סחורות הניתנים ע“י יוצר הקורס או ע“י כל צד שלישי.


• הגבלת אחריות
5.1 בשום מקרה ד"ר רינת גולד לא אחראית כלפיך לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, לרבות, ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, רצון טוב, מוניטין, או כל פרט לא מוחשי אחר עקב שימוש באתר ובתכנים הנמצאים בו או עקב חוסר זמינות של האתר ו/או התכנים הנמצאים בו.

• תוכן הקורסים
6.1 האתר והשירותים עשויים לכלול תוכן שנוצר על ידי גורמים צד שלישי – יוצרי הקורסים, ועשוי לכלול סרטונים, טקסט, תמונות והקלטות אודיו וצורות מדיה נוספות המהוות יחד את ”תוכן הקורס.“
6.2 ד"ר רינת גולד לא שולטת בתוכן הקורס ולא נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לתוכן הקורס, לרבות, ללא הגבלה, דיוקו, שלמותו, טיבו, בטיחותו או חוקיותו. אתה מאשר ומסכים שהשימוש בתוכן הקורס הינו על אחריותך בלבד.
6.3 ד"ר רינת גולד אינה תומכת או מבטיחה את הדיוק, האמינות, השלמות, הזמינות או האיכות של תוכן קורס כלשהו ומתנערת מכל אחריות או חבות לכל תוכן הקורס או לכל אובדן או נזק שעלולים לנבוע מהסתמכותך על תוכן הקורס.
6.4 הפרת זכויות יוצרים. אם אתה סבור שתוכן קורס כלשהו מפר את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות שלך, אנא פנה אל ד"ר רינת גולד בפרטי יצירת הקשר הזמינים באתר.
6.5 קורסים שלא נוצרו על-ידי ד"ר רינת גולד. יוצרי הקורס הם האחראים הבלעדיים לתוכן הקורס שהם יוצרים ו/או מעלים לאתר. ד"ר רינת גולד לא תומכת או מאמת ת את תוכן הקורס, יוצרי הקורס אחראים לוודא שתוכן הקורס שלהם עומד בכל החוקים והתקנות החלים במדינת ישראל ובמדינות אחרות.
6.6 במידה המקסימלית המותרת בחוק, ד"ר רינת גולד מתנערת מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה הנובעים בקשר או כתוצאה מהשימוש שלך או הסתמכותך על כל תוכן הקורס. אתה מאשר ומסכים שהאינטראקציות שלך עם יוצרי הקורס הן אך ורק בינך לבין יוצר הקורס, וד"ר רינת גולד לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסדים או הוצאה הנובעים או בקשר עם האינטראקציות שלך עם יוצרי הקורס.


• אבטחת מידע ופרטיות
7.1 אתר בית-הספר המקוון של ד"ר רינת גולד רשאי להשתמש במידע המופיע בטופס הצטרפות לרשימת הדיוור על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
7.2 אתר בית-הספר המקוון של ד"ר רינת גולד עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים( ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
7.3 ד"ר רינת גולד נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא ד"ר רינת גולד אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
7.4 ד"ר רינת גולד מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על-ידי ה מבקרים באתר אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
7.5 בסעיף "צור קשר" – בסימון "צרפי אותי לרשימת הדיוור" יש משום הסכמה לד"ר רינת גולד או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים באתר. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תרצ ה להסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימת הדיוור תוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על "הסר" המופיע בתחתית כל אי-מייל שנשלח אליך.


• שימוש אסור
8.1. אין להשתמש באתר או בשירותים בכל דרך ש: 
א( מפר כל חוק, תקנה או כלל החלים במדינת ישראל או במדינות אחרות. )
ב( מפר כל קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו. )
ג( הוא לשון הרע, מטריד, מתעלל, מגונה, וולגרי או פוגעני )
ד( הוא הונאה או מטעה )
ה( מכיל וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים העלולים להזיק או להפריע לאתר או לשירותים )
ו( עוקפים או ניסיונות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי שיושם על ידינו כדי להגן על האתר או השירותים א ו )
ז( מפריע או משבש את האתר או השירותים או כל שרת או רשת המחוברים לאתר או לשירותים.
8.2 ד"ר רינת גולד שומרת לעצמה את הזכות לפקח על השימוש שלך באתר ובשירותים ולהסיר כל תוכן משתמש או חומר אחר שנראה לה בלתי הולם ללא התראה מראש וללא כל פיצוי.


• שיפוי
9.1 הנך מסכים לשפות, להגן ולחזק אותנו מכל תביעה, פעולות, תביעה, נזקים, התחייבויות והוצאות )לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין סביר( הנובעים או בקשר עם השימוש שלך באתר או השירותים, תוכן המשתמש שלך או הפרת תנאים אלה.

• כללי
10.1 ההסכם כולו, תנאים אלה יחד עם הסכם הפרטיות, מדיניות ההחזרים וכל הודעה שנפרסם או נשלח מטעמנו בעתיד מהווים את כל ההסכם בינך לבין ד"ר רינת גולד לגבי השימוש באתר ובשירותים.
10.2 תנאים אלה יהיו כפופים לחוקים של מדינת ישראל.
10.3 כל מחלוקת בנוגע להסכם זה תיושב על ידי הצדדים תחילה. במידה והצדדים אינם מצליחים ליישב את המחלוקת הם יפנו למגשר שיבחר בהסכמת הצדדים. במידה והמגשר לא יצליח לסיים את המחלוקת, יפנו הצדדים לבורר שימונה על ידי לשכת עורכי הדין.
10.4 כישלונה של ד"ר רינת גולד באכיפת הוראה כלשהי בתנאים אלה לא תיחשב כוויתור על הוראה כזו או על זכותה לאכוף הוראה כזו גם אם ניתנה ל ה התראה מראש.
10.5 אם תמצא הוראה כלשהי בתנאים אלה כלא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות יישארו בתוקף.
10.6 מעת לעת יבוצעו באתר עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או חלק מהשירותים שבו וייתכנו שינויים במבנה האתר והורדה או הוספה של תכונות או שירותים. מועד ביצוע העבודות ו/או התיקונים יקבע על פי שיקול דעתה של ד"ר רינת גולד בלבד ללא התראה מראש וללא כל שיפוי או פיצוי.
10.7 ד"ר רינת גולד שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך באמצעות פרטי ההתקשרות שסיפקת בכל הנוגע לשימוש באתר. 10.8 הכותרות בתנאים אלה מיועדות לנוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית.


• שינויים
11.1 ד"ר רינת גולד שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת ה הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. על ידי המשך גישה או שימוש בשירות באתר לאחר כניסת תיקונים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש בשירות.

• סיום
12.1 אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל להפסיק את השימוש בשירות ו/או לשלוח אל ד"ר רינת גולד בקשה למחוק את חשבונך ולהסיר אותך מרשימת הדיוור. במקרה של סיום חשבון, הוראות תקנון זה, אשר מטבען אמורות לשרוד את סיום החשבון, י י שארו לאחר סיום, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי והגבלות אחריות.
12.2 ד"ר רינת גולד רשאית לסיים תנאים אלה ואת חשבונך בכל עת ללא הודעה מוקדמת אם אתה מפר תנאים אלה או עוסק בהתנהגות כלשהי שאנו קובעים שהיא מזיקה לאתר או לשירותים על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
12.3 השפעת הסיום. עם סיום תנאים אלה, רישיון הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים יסתיים לאלתר, ועליך להפסיק לאלתר כל שימוש באתר ובשירותים.


• מדיניות החזרים
ד"ר רינת גולד רוצה ומקווה שתהיה מרוצה מרכישת הרצאות/קורסים המוצעים באתר. אם אינך מרוצה מהרכישה שלך, תוכל לבקש החזר בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה. כדי להיות זכאי להחזר:
1. עליך לרכוש את הקורס ישירות מד"ר רינת גולד.
2. לא התחברת לקורס או במידה והתחברת לא צפית ביותר משליש מתוכן הקורס. אם אתה זכאי להחזר, נחזיר את מלוא סכום הרכישה ששולם בפועל, בניכוי דמי הביטול בגובה 5% או 100 ש“ח, הנמוך מביניהם. כדי לבקש החזר, אנא צור קשר עם ד"ר רינת גולד באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר. ד"ר רינת גולד עשויה לבקש ממך לספק מידע נוסף כדי לאמת את זכאותך להחזר. לאחר תום תקופת ההחזר של 14 יום, לא יינתנו החזרים. מקרים חריגים. לפי שיקול דעתה הבלעדי של ד"ר רינת גולד, היא עשויה להעניק החזר לאחר תום תקופת ההחזר של 14 יום. ד"ר רינת גולד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרים הזו בכל עת, עם או בלי הודעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום באתר. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך למדיניות ההחזרים המתוקנת.

bottom of page